Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Szakszemináriumi eljárásrend

Nemzetközi tanulmányok MA szak

  

1. Általános tudnivalók

A hallgató a mesterképzés második évfolyam első és második félévében szakszemináriumon vesz részt (és a Neptunban is feljelentkezik a Szakszeminárium I., illetve a Szakszeminárium II. tárgyakra), amelynek keretében a szakszeminárium-vezető irányításával elkészíti, majd a Budapesti Corvinus Egyetem „Félév időbeosztása” c. dokumentumában rögzített határidőig leadja szakdolgozatát (diplomamunkáját).

A szakszemináriumra jelentkezés menete: a hallgatók a „Szakszeminárium” című kurzust a Neptun-rendszerben veszik fel, ezt megelőzően elektronikusan jelentkeznek a Nemzetközi Tanulmányok Intézete által meghirdetett szakszemináriumok egyikére a második szemeszter végén (április–májusban) a www.diplomacia.hu intézeti honlapon. Szakszemináriumot csak az őszi félévben lehet elkezdeni, vagyis keresztfélévben (tavaszi szemeszterben) a Szakszeminárium I. nem vehető fel! A Szakszeminárium II. kurzus előfeltétele a Szakszeminárium I. teljesítése, továbbá a Szakszeminárium I. és II. egyazon félévben nem vehető fel.

Az első félévben (Szakszeminárium I.) két részből áll a szakszemináriumi részvétel: egyrészt az első szemeszterben (szeptemberben) közös módszertani előadásra kerül sor (az évfolyam minden szakszemináriumi hallgatójának egyszerre), amelyeken a részvétel kötelező; másrészt megkezdik a munkát saját szakszeminárium-vezetőjük irányításával. A módszertani előadás a Szakszeminárium tárgy teljesítésének feltétele, de igazolt távollét esetén (Erasmus ösztöndíj, betegség) a második félév elején pótolható. Ha a hallgató a fenti indokok egyike miatt nem tud részt venni az előadáson, a távollétet igazoló dokumentumot (például betegség esetén az orvosi igazolás eredeti példányát) kérjük az intézeti Titkárságon leadni. A hallgató az első félévben a témavezetővel kötelezően legalább négy alkalommal konzultál, ezt az ún. konzultációs lapon (SZ–2) a szakszeminárium-vezető aláírásával igazolja. Az első félévben a hallgatónak a szakdolgozat elkészítésének folyamatában az előrehaladását két alkalommal igazolnia kell, ez a Szakszeminárium I. c. tárgy teljesítésének feltétele. (A szakdolgozat leadásának eljárásrendje a későbbiekben kerül fel a honlapra.)

A második szemeszterben (Szakszeminárium II.) a hallgató szintén legalább négy alkalommal köteles a szakszeminárium-vezetőjével konzultálni, aki ezt a konzultációs lap (SZ–2) aláírásával igazolja. Amennyiben a szakszeminárium-vezető szükségesnek ítéli, további kötelező konzultációs alkalmakat írhat elő a hallgató számára. A hallgató a szakszeminárium-vezető irányításával a tanév végére elkészíti és leadja szakdolgozatát.

A Szakszeminárium I. és II. kurzusok szemeszter végi jegyét a szakszeminárium-vezető adja a hallgató félév során nyújtott teljesítménye és az előírt követelmények teljesítése alapján. (A Szakszeminárium II. kurzus érdemjegye tehát nem a szakszeminárium-vezetőnek a benyújtott szakdolgozatra adott érdemjegye!). A szakszeminárium-vezető a hallgató félévközi teljesítményéről – fentiekben is említett – konzultációs naplót vezet (SZ-2), amelyen aláírásával megerősíti, hogy a hallgató megfelelő számú konzultáción vett részt (félévenként legalább négy alkalommal), ez a Szakszeminárium I. és II. kurzus teljesítésének feltétele, mint ahogyan az első félévben az előrehaladást bizonyító két elektronikus feltöltés határidőre történő teljesítése és a módszertani előadáson történő részvétel is. Bármelyik követelmény nem teljesítése vagy hiányos / nem megfelelő teljesítése következtében a szakszeminárium-vezető megtagadhatja a tárgy teljesítésének aláírását.

Az ún. konzultációs lapot (SZ-2)-es nyomtatványt) a hallgató az őszi félév elején nyomtatja ki az Intézet honlapjáról két példányban, s a két félév során ezeken gyűjti a konzultációkon való részvételt igazoló szakszeminárium-vezetői aláírásokat. (Az egyik példány a hallgatóé, a másik a szakszeminárium-vezetőé.) Az SZ-2-es nyomtatvány hallgatói példányát a kész szakdolgozat benyújtásakor kell az intézeti Titkárságon leadni a többi szükséges dokumentummal együtt. (A szakdolgozat leadásának eljárásrendje a későbbiekben kerül fel a honlapra.)

Az ERASMUS ösztöndíjjal külföldi részképzésen résztvevőkre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

 

2. Szakszemináriumra jelentkezés

A szakszeminárium kiválasztása az Intézet weboldalán, elektronikusan történik. Az Intézet megjeleníti a választható szakszemináriumoklistáját az intézeti honlapon 2019. április 11-én. A hallgatók ezt követően tájékozódhatnak szakszemináriumokról, április 11-től április 24-ig a szakszeminárium-vezetőkkel személyesen is egyeztethetnek. Ugyanebben az időszakban az Erasmus-ösztöndíjjal külföldön tartózkodó hallgatók e-mailben is felkereshetik a szakszemináriumokat meghirdető oktatókat. A jelentkezés az intézeti honlapon történik, a hallgatók április 24. éjfélig három helyre jelentkezhetnek, a kiválasztott szakszemináriumokat preferencia-sorrendbe állítva és a jelentkezést véglegesítve. Az egyes kiválasztott témákhoz a hallgató indoklást / rövid kutatási tervet ír. A jelentkezés lezárulását követően a szakszemináriumokat meghirdető oktatók megkapják a hozzájuk jelentkező hallgatók anyagait (indoklás / kutatási terv, preferencia-sorrend), és ezek, valamint az esetleges konzultációk alapján döntik el, hogy a témát melyik hallgatónak adják. A szakszemináriumok hallgatói létszáma korlátozott (szakszeminárium-vezetőnként egy adott évfolyamról max. 3 fő).

A Nemzetközi Tanulmányok Intézet hallgatói az Intézet által meghirdetett szakszemináriumokra jelentkezhetnek. Különösen indokolt esetben – és a mesterprogram szakmai profiljába illeszkedően – azonban az Intézet kivételesen lehetőséget biztosíthat a mesterszakos hallgatóinak, hogy az Egyetem más szervezeti egysége által meghirdetett szakszemináriumra jelentkezzenek. Más intézet / tanszék szakszemináriuma látogatásának igazolásához a hallgatónak le kell töltenie, kinyomtatnia és a befogadó szakszeminárium-vezetőjével aláíratnia, majd az intézeti titkárságon leadnia az SZ-5-ös nyomtatványt. A jelentkezést a Nemzetközi Tanulmányok Intézet vezetésének jóvá kell hagynia. A nemzetközi tanulmányok szakos mesterhallgatóknak a szakdolgozat elkészítése során a Nemzetközi Tanulmányok Intézet szakszemináriumi eljárásrendjében foglaltak szerint kell eljárniuk akkor is, ha más intézet / tanszék által meghirdetett szakszemináriumot vettek fel.

Szakszemináriumra jelentkezés: 2019. április 11. – 2019. április 24. (éjfél)
elektronikusan az intézeti honlapon

Témához rendelés

Az Intézet a hallgatói igények és preferenciák, valamint a szakszeminárium-vezetők döntése alapján a hallgatókat egy adott szakszemináriumhoz rendeli. A végleges beosztás 2019. május 2-től tekinthető meg az Intézet honlapján.

Szakszemináriumi beosztás közzététele: 2019. május 2.
elektronikusan az intézeti honlapon

Késedelmes vagy pótjelentkezés

Ha a hallgató 2019. április 24. éjfélig egyáltalán nem jelentkezett szakszemináriumra, vagy nem került be az általa megjelölt három szakszeminárium egyikére sem, akkor különeljárás során a maradék szakszemináriumi helyek közül választhat május 10. 12.00 óráig. Ebben az esetben a szakszemináriumra jelentkezés az SZ–3-as kérelem Titkárságra történő személyes benyújtásával lehetséges, és a hallgató ugyanitt érdeklődhet a jelentkezés eredményéről.

Aki önhibájából 2019. május 10. 12.00 óráig nem jelentkezik egyetlen témára sem, csak a következő (2020–2021-es) tanév szeptemberében veheti fel a szakszemináriumot. (A Szakszeminárium I. a tavaszi szemeszterben nem vehető fel.)

Késedelmes vagy pótjelentkezés: 2019. május 10. 12.00
személyesen az intézeti Titkárságon az SZ–3-as kérelem benyújtásával

 

3. A szakdolgozat munkacímének és témájának leadása, a szakdolgozat idegen nyelven történő megírása

Munkacím és téma leadása

A hallgató a szakszeminárium-vezetővel egyeztetve meghatározza és az SZ-4-es nyomtatványt kitöltve, aláíratva leadja a dolgozat munkacímét és témáját 2019. szeptember 27. 12 óráig az intézeti Titkárságon. A munkacím a dolgozat szűkebb témáját határozza meg, a kész szakdolgozat végleges címe – de nem a témája – természetesen ettől eltérhet.

Szakdolgozat munkacímének és témájának leadása: 2019. szeptember 27. 12.00
személyesen az intézeti Titkárságon az SZ–4-es nyomtatvány benyújtásával

Munkacím és téma késedelmes leadása vagy pótjelentkezés

Ha a hallgató 2019. szeptember 27-én délig nem adja le az intézeti Titkárságon az SZ-4-es nyomtatványt, akkor azt 2019. október 4. 12.00 óráig az SZ-3-as kérelemmel együtt, a késedelem részletes indoklásával pótolhatja. Az Intézet a szakszeminárium-vezető véleménye alapján dönt a késedelem elfogadásáról vagy elutasításáról. A kérelem elutasítása esetén a hallgatónak csak a következő tanév őszi szemeszterében van módja felvenni a szakszemináriumot.

A szakdolgozat munkacímének és témájának késedelmes leadása: 2019. október 4. 12.00
személyesen az intézeti Titkárságon az SZ-4-es és SZ–3-as kérelmek együttes benyújtásával

Szakdolgozat idegen nyelven történő megírása

A szakdolgozat nyelve magyar, vagy – ha arra a szakfelelős engedélyt ad – idegen nyelven is elkészíthető.[1]Az idegen nyelvű szakdolgozat-írásra vonatkozó kérvényt a hallgatónak 2019. szeptember 27-ig az intézeti Titkárságon kell benyújtania – a szakszeminárium-vezető jóváhagyásával és aláírásával ellátva – az SZ–3-as nyomtatványon. A szakdolgozat leadásakor az idegen nyelvű dolgozatról pontos szakfordítással egy összefoglalót magyar nyelven is el kell készíteni, ennek terjedelme a dolgozat terjedelmének kb. 10 százaléka, max. 8 oldal lehet.

A magyar nyelvű összefoglalót a dolgozatba kell köttetni, annak legvégére. (Összefoglalót tehát csak abban az esetben kell készíteni, ha a hallgató idegen nyelven írja a szakdolgozatát.) Az idegen nyelven megírt szakdolgozatra ugyanazok a formai követelmények vonatkoznak, mint a magyar nyelvűre, a külső és a belső címlapot is a választott idegen nyelven kell elkészíteni.

Szakdolgozat idegen nyelven történő megírása: 2019. szeptember 27. 12.00
személyesen az intézeti Titkárságon az SZ–3-as nyomtatvány benyújtásával

 

4. Témaváltoztatás, szakszeminárium-változtatás

A hallgató a jóváhagyott témát a szakszeminárium-vezető jóváhagyásával különösen indokolt esetben egy alkalommal megváltoztathatja. A témaváltoztatás határideje 2019. október 11. 12.00 óra, ezt követően témamódosítás nem lehetséges.

 Szakdolgozat témaváltoztatás: 2019. október 11. 12.00
személyesen az intézeti Titkárságon az SZ-4-es nyomtatvány benyújtásával

A hallgató különösen indokolt esetben egy alkalommal szakszemináriumot változtathat. Az eljárás során a hallgató konzultál az elbocsátó és a befogadó szakszeminárium-vezetővel, kitölti az SZ-6-os nyomtatványt, amelyet az elbocsátó és a befogadó szakszeminárium-vezetők együttesen ellenjegyeznek. A szakszeminárium-változtatás határideje 2019. október 11. 12.00 óra, ezt követően szakszeminárium-változtatás nem lehetséges.

Szakszeminárium-változtatás: 2019. október 11. 12.00
személyesen az intézeti Titkárságon az SZ-6-os nyomtatvány benyújtásával

 

5. Szakdolgozat-előrehaladás

Az első félévben a hallgatónak két alkalommal igazolnia kell előrehaladását a szakdolgozat elkészítésének folyamatában, méghozzá különböző dokumentumoknak a Moodle-re történő feltöltésével. Az első elektronikus feltöltés határideje 2019. november 10. éjfél, ekkorra a kidolgozott vázlatot (2–3 oldal terjedelemben) és a részletes szakirodalom-jegyzéket kell feltölteni a Moodle-re, a Szakszeminárium I. kurzus oldalára. A második feltöltés során (2019. december 8. éjfélig) ugyanide kell feltöltenie a hallgatónak a szakdolgozat addig elkészült, kidolgozott részeit (minimum 20 oldalt), a szakdolgozat vázlatát, szakirodalom-jegyzékét, valamint egy szakirodalmi ismertetőt (utóbbi minimum 10 szakirodalmi forrást tartalmazzon – pl. 3 könyvet és 7 szakcikket/tanulmányt –, azokat egyenként kb. féloldalas terjedelemben bemutatva, és indokolva, hogy miért fontos a téma szempontjából az adott munka).   

Szakdolgozat-előrehaladás: 1) 2019. november 10. éjfél; és 2) 2019. december 8. éjfél
elektronikusan a Moodle-ön a Szakszeminárium I. kurzusnál

  Letöltendő nyomtatványok

  • SZ-2 konzultációs lap
  • SZ-3 kérelem
  • SZ-4 munkacím és téma leadása
  • SZ-6 szakszeminárium-változtatás

 


[1]Az engedély egy példányát az intézetvezetőnek az illetékes Kar oktatási ügyekért felelős dékánhelyetteséhez kell eljuttatnia. Az Intézet központilag, együttesen nyújtja be a kérvényeket a Dékáni Hivatalnak.

© 2020 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255