Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Szakszemináriumok, Mesterképzés, 2017/2018 tanév

A szakszemináriumokra elektronikusan tud jelentkezni » (határidő: 2017. június 5. 24.00 óra)

Mivel egy szakszemináriumra korlátozott számú hallgató jelentkezhet (a szakszeminárium-vezetők állapítják meg a létszámkorlátot, ami általában 5 fő), ezért kérjük, hogy az elektronikus nyomtatványt a sorrendiség figyelembevételével töltse ki. Mindenképpen ajánlatos három szakszemináriumra jelentkeznie, mivel ha nem jut be pl. az első két helyre és harmadikat nem adott le, csak a maradék szakszemináriumokból választhat a pótjelentkezés során 2017. június 5. 24.00 óráig.

A jelentkezésekkel, témaválasztással kapcsolatban ne felejtse el áttekinteni az "Eljárásrend"-et és a "Gyakori kérdések, válaszok" oldalt, ahol Ön is tehet fel kérdéseket!

szakszeminárium-vezetőszakszeminárium témaköreimax.
létszám
külön-
eljárásban
dr. Békés Csaba»A hidegháború története: Magyarország nemzetközi kapcsolatai 1945 után; A kelet-nyugati viszony alakulása, 1945-1991; A Szovjet Blokk története, 1945-19916 főigen
dr. Békési László»Szovjet és orosz külkapcsolatok6 fő-
dr. Bradean-Ebinger Nelu»
Az EU aktuális folyamatai. Nyelvpolitika Európában
6 fő-
dr. Csicsmann László»Átalakuló Közel-Kelet: Az iráni-szaúdi versengés – hatalmi egyensúly kérdése a Közel-Keleten – ál lamkudarc Szíriában, Líbiában, Irakban és Jemenben – A monarchiák stabilitása? (Jordánia és Marokkó példája) – Az izraeli-palesztín kérdés – Törökország és a kurd kérdés – Mérsékelt és radikális iszlamista mozgalmak a Közel-Keleten3 fő-
dr. Dévényi Kinga»A politikai iszlám – iszlám és politika az iszlám világban és a nyugati muszlimok között6 főigen
dr. Gálik Zoltán»Európai integráció: Az európai gazdasági kormányzás egyes elemeinek kiépítése, a fiskális unió megvalósításának elemei, komparatív elemzés az Amerikai Egyesült Államok és az EU föderális szintű politikái között, az Egyesült Királyság és az európai integráció aktuális kérdései, a Brexit. Az Európai Energia Unió.
Biztonságpolitika: A menekültválság és az EU válaszai, a NATO és az EU közös kül- és biztonságpolitikájának együttműködése, kiberbiztonság a NATO és az EU kezdeményezésekben, az Amerikai Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikájának aktuális kérdései
6 fő-
dr. Hoffmann Tamás»Nemzetközi büntetőjog6 főigen
Kardosné dr. Kaponyi Erzsébet»Az EU aktuális kérdései 2012-2017
Emberi jogok (bármilyen tematikus vagy földrajzi téma)
3 fő-
Kelemen Zoltán»Szuverenitás, joguralom, európai egység: A szakszeminárium az európai integráció és a hagyományosnak tekinthető európai politikai eszmék összeegyeztethetőségének kérdésével foglalkozik. A hallgatók ezzel összefüggő részkérdések vizsgálatán keresztül juthatnak el szakdolgozati témájukhoz.

Modern politikai eszmék történeti gyökerei: A hallgatók megismerkedhetnek a legfontosabb újkori politikai eszmék (joguralom, demokrácia, szuverenitás, kormányformák) fejlődéstörténetével és lehetőségük lesz, hogy ezek történeti előzményeinek mai relevanciáját tárgyalják szakdolgozatukban.
6 főigen
dr. Kemenszky Ágnes»Nyugat-Balkán; Nyugat-Balkán és az EU bővítési folyamata; nemzetközi igazgatás a Nyugat-Balkánon (Bosznia, Koszovó); az átmenet igazságszolgáltatása a balkáni és egyéb válságok nyomán (háborús bűnösök felelősségre vonása)6 fő-
Kirs Eszter»Emberi jogvédelmi kontrollmechanizmusok az Egyesült Nemzetek Szervezetében
Tényfeltárás poszt-konfliktusos társadalmakban a nemzetközi büntetőjog szemszögéből
A bűntettek bűntette: a népirtás a jog és a társadalom olvasatában
3 főigen
dr. Komanovics Adrienne»Az emberi jogok helyzete az Európai Unióban: Az EUSZ 6(2) cikke kötelezettségként fogalmazza meg az Európai Unió csatlakozását az Európai Emberi Jogi Egyezményhez. A csatlakozási megállapodás tervezetét 2013-ban fogadták el, ám az Európai Unió Bírósága 2/13. számú véleményében arra a következtetésre jutott, hogy a megállapodás összeegyeztethetetlen az uniós joggal. A csatlakozási kötelezettség azonban továbbra is fennáll. Hogyan lehet a Bíróság által beazonosított akadályokat leküzdeni? Az Egyezményhez való csatlakozás mennyiben járulna hozzá egy egységes, koherens európai szintű emberi jogi jogvédelemhez?6 főigen
dr. Kőváriné Ignáth Éva»Belgium, Hollandia és Luxemburg: politikai rendszerek, választások, aktuális kérdések, EU tagság tapasztalatai, kihívásai
Az európai integráció fejlődése: merre tart az EU: mag-Európa, többsebességes Európa, egységes Európa?
6 főigen
dr. Lehoczki Bernadett»Latin-Amerika tanulmányok: A XXI. század elején a latin-amerikai országok továbbra is keresik a világgazdaság fejlettebb régióihoz való kapcsolódás csatornáit, fórumait, valamint az önálló nemzetközi szereplő státusz elérésének lehetőségeit; mind a régió, mind az egyes országok szintjén. A szakszeminárium ezen folyamat lehetőségeit és akadályait térképezi fel. A kurzus arra kívánja ösztönözni a hallgatókat, hogy a latin-amerikai régió előtt álló legfőbb dilemmákat akár elméleti szinten, akár ország-tanulmány formájában dolgozzák fel. Lehetőség nyílik a latin-amerikai integrációs törekvéseknek, a régió USA-hoz vagy a volt gyarmattartókhoz való viszonyának, illetve az egyes országok belső konfliktusainak (etnikai, szociális, stb.) kutatására. A kurzus keretében a hallgatók a térség vagy egyes országai múltbeli kihívásaira is helyezhetik a hangsúlyt. A szakszeminárium csak a történelmi értelemben vett Latin-Amerikával – vagyis a nyugati félteke volt spanyol, portugál és francia gyarmataival – kíván foglalkozni.
Bevándorlás- és menekültügy: A nemzetközi migráció kutatása tipikusan multidiszciplináris jellegű, számos nemzetközi politikai, gazdasági, jogi és szociológiai aspektussal. A harmadik évezred kezdetén a nemzetközi migrációs folyamat párhuzamos felgyorsulását és szélesedését tapasztalhatjuk, a világ államainak túlnyomó része tagja valamely, vagy akár több migrációs rendszernek. A szakszeminárium a nemzetközi migráció globalizálódásának folyamatával, a küldő és fogadó államok előtt álló migrációs kihívásokkal, az egyes országok bevándorlás-politikájának alakításával, fejlődés és migráció kapcsolatával, valamint a bevándorlók társadalmi helyzetével, integrációjával foglalkozik. A nemzetközi migránsok külön csoportját képezik a menekültek, a menekültkérdés szabályozásának, szélesebb dimenzióinak kutatására szintén lehetőség nyílik a kurzus keretében.
6 főigen
dr. Marton Péter»Kül- és biztonságpolitika-elemzés: A szakszeminárium célja a külpolitika-elemzéshez (Foreign Policy Analysis) vagy a biztonsági tanulmányok (Security Studies) területéhez tartozó témák innovatív, elemző jellegű megközelítését, ennek megfelelő szakdolgozatok megírását segíteni. A szakdolgozatok elkészítése megfelelő nyelvtudás és az intézet engedélyének függvényében angol nyelven is lehetséges.6 fő-
dr. Matura Tamás»Kelet-Ázsia felemelkedése: Kelet-Ázsia és különösen Kína mára egyértelműen a világ legdinamikusabban fejlődő térségévé vált. E folyamat elkerülhetetlenül feszültségeket okoz a fennálló globális gazdasági és politikai rendben, amely a világ jelenlegi vezetői hatalmai, az Egyesült Államok és az Európai Unió számára minden korábbinál nagyobb kihívást jelent. A szakszeminárium várja mindazon hallgatók jelentkezését, akik e strukturális változás különböző - gazdasági, politikai, biztonságpolitikai - aspektusait kívánják vizsgálni.6 fő-
dr. Molnár Tamás»Nemzetközi és európai uniós migrációs jog.
Napjainkban – a turistáktól a munkavállalás, családegyesítés vagy tanulmányok folytatása céljából történő reguláris migrációtól a hontalanokon át a menekültekig és egyéb kényszervándorokig – többen hagyják el országukat, mint valaha. Az MA szakszeminárium a migrációs folyamatok kezelésére adott nemzetközi jogi, illetve európai uniós jogi válaszokat és megoldásokat járja körül. A több, mint 247 milliós nemzetközi vándorlás rendezése természeténél fogva igényli az államok közötti együttműködést, amelyben a hagyományosan jelen lévő nemzetközi jogi szabályozás mellett régiónkban a ’90-es évek végétől kezdve az EU jogalkotása is egyre nagyobb szerepet játszik; nem egyszer egymást átfedve-kiegészítve, fokozódó interakcióval. A szakszeminaristák – többek között – a legális migráció kezelése, az illegális migráció elleni küzdelem (visszatérés, visszafogadás), a harmadik országokkal való migrációs együttműködés aktuális jogi kérdései; a nagyléptékű migrációs informatikai rendszerek működése, a schengeni térségben való beutazás és tartózkodás szabályai (vízumpolitika), továbbá a hontalanok, illetve a menekültek helyzetének az univerzális vagy EU-szintű rendezése tárgyában választhatnak szakdolgozat témákat.
3 fő-
dr. Paragi Beáta»Nemzetközi segélyezés: A szakszeminárium a nemzetközi segélyezés két fő fajtájával foglalkozik: a humanitárius és a fejlesztési segélyezés témakörét foglalja magában multidiszciplináris perspektívából. Az első negyedévben egyrészt tisztázzuk az alapfogalmakat, áttekintjük a legfontosabb szakirodalmat, illetve a fontosabb alternatív, kritikai irodalmakat, másrészt megbeszéljük a dolgozat tartalmai és formai követelményeit. A szakdolgozatírás alapvetően önálló munka – a forráskeresést, az adatok feldolgozását tekintve mindenképpen – de a hallhatók érdemi segítséget kapnak a félév folyamán minden, a dolgozat(írást) illető egyéb kérdésben. Ezek közé tartozik a szakdolgozat felépítése, az egyes fejezetek tartalmának meghatározása, kutatási módszerek, a gondolatok és érvek szövegben való elhelyezésének kérdésköre, a hivatkozások mikéntje, hasonlók. A hallgatók (oktober – február között) lehetőséget kapnak rá, hogy folyamatban lévő munkájukat (a szakdolgozathoz gyűjtött források, problémadefiniálás, konkrét kutatásikérdések, stb.) egymásnak is bemutassák, illetve kölcsönösen tanuljanak a másik tapasztalataiból.3 fő-
dr. Rostoványi Zsolt»Válságok és konfliktusok a Közel-Keleten: Modernizációs válság; Az állam válsága – bukott államok; A “síita félhold” és az “új közel-keleti hidegháború”; Szektarianizmus és/vagy geopolitika: a szaúdi-iráni rivalizálás; Szíriai polgárháború: nagyhatalmi édekek ütközése; Iszlám(ok) és iszlamizmus(ok); A radikális iszlamizmus – a dzsihádizmus hullámai; Palesztin-izraeli konfliktus: a palesztin állam kilátásai.3 főigen
dr. Szücs Anita»Franciaország és a frankofón térség: a francia globális külpolitika kapcsolatrendszer; a francia társadalmi szereplők nemzetközi kapcsolatai; a francia állam posztvesztfáliai átalakulása: gazdasági válság, migráció, társadalmi integráció; a frankofón térség külpolitikai és diplomáciai kapcsolatai
A nemzetközi politika elméleti kérdései: az átalakuló nemzetközi rendszer, transznacionalizáció, internacionalizáció és globalizáció; az együttműködés hálózatosodásának hatása az állami hatalompolitika logikájára; államérdek és az érdekérvényesítés eszközei (Bajnok Ádám: US hegemónia)
A nyugat európai nemzeti identitás változása a hidegháború után: a hidegháború után Nyugat-Európában a nemzeti identitásról folytatott vitát három tényező alakította: a regionalizáció és regionalizmus, az európai integráció és a migráció. A hallgatók a szakszemináriumon az általuk választott résztémában részkutatásokat végeznek, amit a szakdolgozathoz használnak fel.
6 főigen
Szalai Máté»Kisállamok Európában és a Közel-Keleten: elmélet és gyakorlat - A szakszeminárium célja a korlátozott erőforrásokkal rendelkező kisállamok és más, nem hagyományos aktorok szerepének és mozgásterének vizsgálata a XXI. századi nemzetközi rendszerben, elsősorban Európában és a Közel-Keleten. A globalizáció és a technológiai fejlődés módszertani és gyakorlati kihívást állított a hagyományos, szinte kizárólag a nagyhatalmakra fókuszáló és állam-központú nemzetközi elméletek számára. A szakszemináriumban új elméleti keretek, módszertanok felállításával vizsgáljuk a hatalom átalakulása miatt növekvő mozgástérrel rendelkező kisállamokat és más szereplőket elsősorban Európában és a Közel-Keleten6 fő-
dr. Zsinka László»Az európai egységfolyamat történelmi és civilizációs összefüggései a 20. században4 főigen

© 2018 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255