Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Szakszemináriumok, szakdolgozatok, BA III. évfolyam (2018/2019-es tanév)

Fontos határidők: 2018.06.01. | 2018.06.22. | 2018.11.04. | 2018.12.09. | 2019.05.02.


SZAKDOLGOZAT, SZAKSZEMINÁRIUMI SZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND

A BCE Nemzetközi Tanulmányok Intézetben a Nemzetközi tanulmányok szak szakdolgozatokkal, diplomamunkákkal kapcsolatos tevékenységének koordinálását a Szakdolgozat Bizottság (a továbbiakban: SZB) látja el.

A tanév során a szakdolgozatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokra az Intézet formanyomtatványokat készített. A BA-3-tól BA-7-ig jelölt formanyomtatványok letölthetők» az Intézet honlapjáról. A formanyomtatványokat kitöltés után az intézeti Titkárságon hallgatói fogadóidőben kell leadni az aktuális határidők betartásával. Kérjük, hogy egy-egy formanyomtatványt két példányban nyomtasson ki és mindkettőt ugyanúgy töltse ki. Az átvételkor az Intézet az egyik beérkezett nyomtatványt érkeztető-bélyegzővel átveszi, a másik példányon az átvevő aláírásával igazolja az átvételt, és a hallgatónak visszaadja azt. (Ha nem igényli az átvételt igazoló példányt, akkor elég egy példányban kinyomtatnia és kitölteni a papírokat.)

Amennyiben a hallgató az aktuális határidőt nem tartja be, különeljárás keretében az adott formanyomtatványt - az indoklást is tartalmazó kérelemmel együtt - meghatározott ideig késedelmesen benyújthatja a Titkárságra. A kérelmet az SZB bírálja el.

A hallgató a III. évfolyam első és második félévében szakszemináriumon vesz részt (és a Neptunon is feljelentkezik a Szakszeminárium I., illetve a Szakszeminárium II. tárgyakra), amelynek keretében a szakszeminárium-vezető irányításával 2019. május 2. (szerda) 12.00 óráig, vagy a szakszemináriumot korábban már teljesítő hallgató az őszi szemeszterben, 2018. november 26. (hétfő) 12.00 óráig leadja szakdolgozatát. Az első félévben két részből áll a szakszemináriumi részvétel: egyrészt az első szemeszterben előadásokra kerül sor (az évfolyam minden szakszemináriumi hallgatójának egyszerre), amelyeken a részvétel kötelező. Az előadások 2018. szeptemberben kerülnek megrendezésre. Másrészt a megkezdik a munkát saját szakszeminárium-vezetőjük irányításával.

A szakszemináriumra jelentkezés menete: a hallgatók a „Szakszeminárium” című kurzust a Neptun-rendszerbenveszik fel, ezt megelőzően elektronikusan jelentkeznek előre megadott szakdolgozat-témákra a negyedik szemeszter végén (májusban) a www.diplomacia.hu intézeti honlapon. A szakszemináriumi konzultációkra az ötödik és a hatodik szemeszterben kerül sor, az ötödik félévben decemberig a témavezetővel kötelezően legalább három alkalommal konzultál a hallgató, ezt a konzultációs lapon (BA-3) regisztrálni kell. A hallgatónak az első szemesztert követő vizsgaidőszak elején le kell adnia egy bő témavázlatot, egy bibliográfiát, a téma kapcsán fellelt irodalmak összegző áttekintését, és a szakdolgozat tíz készre írt oldalát – mindez a Szakszeminárium I. c. tárgy teljesítésének feltétele!

A második szemeszterben a hallgató szintén legalább három alkalommal köteles a szakszeminárium-vezetőjével konzultálni, aki ezt a konzultációs lap (BA-3) aláírásával igazolja. Amennyiben a szakszeminárium-vezető szükségesnek ítéli, további kötelező konzultációs alkalmakat írhat elő a hallgató számára. A hallgató a szakszeminárium-vezető irányításával a tanév végére (2019. május 2-ig) elkészíti és leadja szakdolgozatát.

A szakdolgozat (diplomamunka) nyelve magyar, vagy - ha arra a szakfelelős engedélyt ad - idegen nyelven is elkészíthető. Ebben az esetben az engedély egy példányát az Intézetvezetőnek az illetékes Kar oktatási ügyekért felelős dékánhelyetteséhez kell eljuttatnia. Az Intézet központilag, együttesen nyújtja be a kérvényeket. Az idegen nyelvű szakdolgozat-írásra vonatkozó kérvényeket a hallgatóknak 2018. szeptember 14-ig az intézeti Titkárságon kell benyújtaniuk - a témavezető jóváhagyásával és aláírásával ellátva - a BA-7-es nyomtatványon.

A szakdolgozat leadásakor az idegen nyelvű dolgozatról pontos szakfordítással egy összefoglalót magyar nyelven is be kell adni, ennek terjedelme a dolgozat terjedelmének kb. 10 százaléka, max. 10 oldal lehet. A magyar nyelvű összefoglalót a dolgozatba kell köttetni, annak legvégére. (Összefoglalót tehát csak abban az esetben kell készíteni, ha a hallgató idegen nyelven írja meg a szakdolgozatát.) Az idegen nyelven megírt szakdolgozatra ugyanazok a formai követelmények vonatkoznak, mint a magyar nyelvűre, a külső és a belső címlapot is a választott idegen nyelven kell elkészíteni.

Szakszemináriumra a NEPTUN-rendszerben is jelentkezni kell, ott a hallgató a "Szakszeminárium" című kurzusra jelentkezik.

1. SZAKDOLGOZAT-TÉMÁK MEGTEKINTÉSE ÉS JELENTKEZÉS

Témaválasztás: tájékozódási időszak és kapcsolatfelvétel az oktatókkal

A szakdolgozat témájának kiválasztása az Intézet web-oldalán, elektronikusan történik. Az Intézet megjeleníti a választható szakdolgozat-munkacímek listáját » az Intézet honlapján. A megjelenés időpontja: 2018. május 23. A hallgatók 2018. május 23. és június 1. között tájékozódhatnak a kiírt témákról és felvehetik a kapcsolatot a számukra érdekes témát meghirdető oktatókkal.

A hallgató jelentkezéskor 5 témát választhat, azokat preferencia-sorrendbe állítja. (1-es sorszámot az a téma kapjon, amelyet a hallgató a legszívesebben írna.)

Az egyes kiválasztott témákhoz a hallgató indoklást ír, esetleg kutatási tervet csatolhat, amit a témát meghirdető oktatónak továbbítunk, aki a csatolt indoklás/kutatási terv és a június 5-ig történő személyes konzultáció alapján dönthet úgy, hogy a témát az adott hallgatónak adja.

A hallgatónak 2018. június 1-ig lehetősége van az 5 témából álló lista összeállítására, a preferencia-sorrend megváltoztatására és az indoklás/kutatási terv csatolására akárhány alkalommal. A jelentkezés és témához rendelés szempontjából nem számít, hogy 2018. június 1. 24.00 óráig mikor készíti el a listát, mikor és hányszor változtat a sorrenden.

Jelentkezés

A hallgató számára a jelentkezés 2018. május 23-án nyílik meg, és 2018. június 1. (hétfő) 24.00 órakor zárul. A jelentkezés során a hallgató a korábban (lásd előző pont) elkészített, 5 kiválasztott témát tartalmazó listát (és a hozzájuk kapcsolódó indoklásokat) egyetlen gombnyomással véglegesíti (a "Véglegesítem" gomb megnyomása jelenti a tulajdonképpeni jelentkezést).

Témához rendelés

Az SZB a hallgatói igények összesítése és a szakszeminárium-vezetők véleményének összegyűjtése után minden hallgatóhoz egy témát rendel. A hozzárendelést a hallgató befolyásolhatja azzal, ha egy adott témával kapcsolatban a témát kiíró oktatóval egyeztetett és/vagy a választott témához kutatási tervet/indoklást csatolt az elektronikus jelentkezési rendszerben.

Az SZB az online jelentkezési rendszer segítségével, a hallgatói preferenciák figyelembe-vételével jelöli ki egy-egy hallgató végleges témáját.

A jelentkezések alapján a végleges beosztás 2018. június 8-tól tekinthető meg az Intézet honlapján ».

Határidők:

  • szakdolgozat munkacímek megjelenése a weben: 2018. május 23.,
  • jelentkezések az elektronikus nyomtatvány kitöltésével: 2018. május 23-tól június 1. 24.00 óráig,
  • a végleges beosztás közzététele az Intézet honlapján: 2018. június 8.,
  • a jelentkezés elmulasztása esetén pótjelentkezés különeljárás keretében: 2018. június 16. 12.00 óráig.

Különeljárás: Ha a hallgató 2018. június 16. 24.00 óráig egyáltalán nem jelentkezett szakszemináriumra, akkor különeljárás során a maradék témák közül választhat június 16. 12.00 óráig. Ebben az esetben a szakdolgozat témára való jelentkezés az SZB-hez benyújtott kérelemmel (BA-7) együtt lehetséges. A kérelem elutasítása esetén a hallgatónak csak a következő tanévben van lehetősége a szakszemináriumi folyamatba bekapcsolódni.

Aki önhibájából 2018. június 16. 12.00 óráig nem jelentkezik egyetlen témára sem, csak a következő (2019/2020-as) tanév szeptemberében veheti fel a szakszemináriumot. Szakszemináriumot csak az őszi félévben lehet elkezdeni, vagyis keresztfélévben (tavaszi szemeszterben) a Szakszeminárium I. nem vehető fel!

2. TÉMAVÁLTOZTATÁS, TÉMACSERE

A megadott témákon változtatni nem lehet.

Két hallgató témát cserélhet, ebben az esetben a két hallgató, valamint az oktató(k) aláírásával ellátott, kitöltött BA-2 nyomtatványt kell leadni az intézet Titkárságon. A témacserék határideje 2018. június 22. 12.00 óra.

3. SZAKDOLGOZAT-ELŐREHALADÁS: ELEKTRONIKUS VÁLTOZATOK FELTÖLTÉSE

A tanév során a hallgatónak a dolgozat megírásának előrehaladtával kétszer kötelezően fel kell töltenie a dolgozatot az aktuális állapotában:

  • 2018. november 4. - a kidolgozott vázlatot (legalább 2-3 oldal terjedelemben) és a részletes szakirodalom-jegyzéket;
  • 2018. december 9. - az addig elkészült, kidolgozott részeket (minimum 10 oldal); aktuális vázlatot; szakirodalom-jegyzéket; és szakirodalmi ismertetőt (utóbbi minimum 10 szakirodalmi forrást tartalmazzon – 3 könyv és 7 szakcikk/tanulmány – egyenként kb. féloldalas terjedelemben, indokolva, hogy miért fontos a téma szempontjából az adott munka).

Az elektronikus változatok feltöltése »

4. SZAKSZEMINÁRIUMI JEGY, A SZAKSZEMINÁRIUM FÉLÉVEINEK LEZÁRÁSÁT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

A szakszeminárium félév végi jegyét a szakszeminárium-vezető adja a hallgató félév során nyújtott teljesítménye és az előírt követelmények teljesítése alapján. A szakszeminárium-vezető a hallgató félévközi teljesítményéről konzultációs lapot vezet (BA-3), amelyen aláírásával megerősíti, hogy a hallgató megfelelő számú konzultáción vett részt (az első és a második félévben legalább három-három alkalommal). A BA-3-as nyomtatványt a hallgató az őszi félév elején nyomtatja ki az Intézet honlapjáról két példányban, és a két félév során ezeken gyűjti a konzultációkon való részvételt igazoló szeminárium-vezetői aláírásokat. (Az egyik példány a hallgatóé, a másik a szakszeminárium-vezetőé.) A BA-3-as nyomtatvány hallgatói példányát a szakdolgozat beadásakor kell az intézeti Titkárságon leadni a többi szükséges dokumentummal együtt.

5. A SZAKDOLGOZAT LEADÁSA

A hallgatónak a szakdolgozatot 2019. februári védés esetén 2018. november 26. 12.00 óráig, 2019. júniusi védés esetén 2019. május 2. 12.00 óráig kell leadnia az intézeti Titkárságon.

A szakdolgozat benyújtásához a szakdolgozat bekötött példányának leadásán kívül az alábbi nyilatkozatok leadása, illetve elektronikus feltöltése szükséges:

  1. az elegendő számú konzultáción való részvételt igazoló nyomtatvány (BA-3, nem kell a szakdolgozatba bekötni),
  2. szerzői nyilatkozat (BA-4, bele kell kötni a szakdolgozatba),
  3. a szakszeminárium-vezető által ellenjegyzett beadhatósági nyilatkozat (BA-5, nem kell a szakdolgozatba bekötni),
  4. az elektronikus változat feltöltése, ami tartalmaz még egy nyilatkozatot arról, hogy a hallgató kíván-e záróvizsgát tenni, valamint egy nyilatkozatot a Központi Könyvtárnak a dolgozat elektronikus változatának tárolásáról.

BA-3 nyilatkozat: a szakszeminárium-vezető által ellenjegyzett formanyomtatvány, amellyel a hallgató igazolja, hogy megfelelő számú (az első és a második félév során legalább három-három) konzultáción vett részt a két félév során. A szakdolgozattal egyidejűleg, az Intézeti Titkárságon kell leadni, a dolgozatba nem kell bekötni.

BA-4 nyilatkozat: a hallgató az BA-4 számú formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy a dolgozat saját szellemi terméke. A kitöltött nyomtatványt a hallgató a szakdolgozatba belekötteti.

BA-5 nyilatkozat: a szakszeminárium-vezető által ellenjegyzett beadhatósági nyilatkozatot a hallgató az intézeti Titkárságon a szakdolgozat beadásakor leadja (ezt sem kell a dolgozatba beleköttetni).

Az intézeti Titkárság a szakdolgozatot csak a kitöltött, aláírt, illetve ellenjegyzett BA-3, BA-4, BA-5-ös nyomtatványok, és a szakdolgozat feltöltött és elfogadott elektronikus változatának megléte esetén veszi át!

A hallgató a szakdolgozat elektronikus változatának feltöltésekor nyilatkozik arról, hogy az aktuális (szemeszter végi) vizsgaidőszakban kíván-e záróvizsgát tenni. A szakdolgozat elektronikus változatát 2019. április 1-től lehet az Intézet web-oldalaira feltölteni.

Amennyiben a hallgató késedelem miatt a szakdolgozatot nem tudja leadni 2019. május 2. 12.00 óráig, ugyaneddig az időpontig a késedelmes leadásra vonatkozó kérelmet adhat le az SZB felé, amelyben részletesen megindokolja a késedelem okát (BA-7). A hallgató az SZB döntéséről a honlapon keresztül értesül. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a dolgozat határidőn túli benyújtására a hallgató engedélyt kap, minden plusz napért a mindenkori érvényes különeljárási díjat köteles fizetni! (A részletes szabályozásról, a különeljárási díjakról és a késedelmes leadás maximális határidejéről ld. a Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatához kapcsolódó III/2.1. Díjtételek c. részt). A Hallgatói Követelményrendszer maximum 7 nap késedelmet engedélyez.

Amennyiben a hallgató sem dolgozatot, sem halasztási kérelmet nem adott be 2019. május 2-ig, a következő beadás időpontja a 2019/2020-as tanév őszi féléve lesz, ami azt jelenti, hogy a hallgató előreláthatólag 2020. februárban tehet záróvizsgát.

6. ERASMUS

Az ERASMUS és más ösztöndíjjal külföldi részképzésen résztvevőkre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

Az első félév során külföldön tartózkodó hallgatók a második félévben a megadott időpontokban pótolják az első félévben elhangzott közös előadásokat. Kérjük azokat a hallgatókat, akik egy hónapnál hosszabb külföldi részképzésben vesznek részt, jelezzék ezt az Intézet Titkárságán.


LETÖLTHETŐ FORMANYOMTATVÁNYOK

jelemegnevezésebeadási
határidő
különeljárás
határideje
elektronikus szakdolgozat-munkacímek megjelenése 2018.05.23. -
elektronikus szakdolgozat-témákra jelentkezés kezdete 2018.05.23. -
elektronikus szakdolgozat-témákra jelentkezés vége 2018.06.01. 12.00 óra 2018.06.16. 12.00 óra
elektronikus a végleges beosztás megjelenése 2018.06.08. -
BA-2 témacsere kérvényezés 2018.06.22. 12.00 óra -
BA-3 konzultációs lap (nem kell a szakdolgozatba bekötni) 2019.05.02. 12.00 óra 2019.05.02. 12.00 óra
BA-4 szerzői nyilatkozat (bele kell kötni a szakdolgozatba) 2019.05.02. 12.00 óra 2019.05.02. 12.00 óra
BA-5 beadhatósági nyilatkozat (nem kell a szakdolgozatba bekötni) 2019.05.02. 12.00 óra 2019.05.02. 12.00 óra
BA-7 kérelem különeljárás esetére mindenkori különeljárás határideje

A formanyomtatványok PDF formátumban » tölthetők le.


HATÁRIDŐK

2018. május 23.a szakdolgozat munkacímek megjelenése a weben »
2018. május 23-június 1. közöttjelentkezések a szakdolgozat témákra az Intézet honlapján. Aki június 1-ig nem jelentkezett, csak különeljárás keretében teheti ezután meg.
2018. június 8.a végleges beosztás megjelenése az Intézet honlapján
2018. június 16. 12.00 óraa különeljárással történő szakszemináriumi jelentkezések végső határideje, ezután semmilyen jelentkezést nem fogad el az Intézet
2018. szeptember 14. 12.00 óraidegen nyelven írandó szakdolgozat engedély kérésének határideje (BA-7); a formanyomtatványt a Titkárságon kell leadni
2018. november 04. 12.00 óraa szakdolgozat-előrehaladás első elektronikus változatának feltöltési határideje
2018. december 09.a szakdolgozat-előrehaladás második elektronikus változatának feltöltési határideje
2019. április 1-tőla szakdolgozat elektronikus változatának leadása
2019. május 2. 12.00 óraa szakdolgozat egy bekötött példányának leadása, ennek feltételei: a konzultációs lap (BA-3), a szerzői nyilatkozat (BA-4), az ellenjegyzett beadhatósági nyilatkozat (BA-5) és az elektronikus változat feltöltése és annak elfogadása
2019. május 2. 12.00 óraa halasztási kérelem leadásának legkésőbbi időpontja

© 2019 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255