Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

Szakszemináriumok, szakdolgozatok, MA II. évfolyam, 2018/2019-es tanév

Fontos határidők:
2018.06.01. | 2018.09.26. | 2018.09.26. | 2018.09.26. | 2018.11.04. | 2018.12.09. | 2019.05.02.

Az eljárásrend a mesterképzés hallgatóin kívül azokra a hagyományos (osztatlan, ötéves) képzésben korábban részt vevő hallgatókra is vonatkozik, akik ebben a félévben veszik fel a szakszemináriumot!


SZAKDOLGOZAT, SZAKSZEMINÁRIUMI SZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSREND

A BCE Nemzetközi Tanulmányok Intézetben a Nemzetközi tanulmányok szak (és a korábban futó Nemzetközi kapcsolatok szak) diplomamunkákkal kapcsolatos tevékenységének koordinálását a Szakdolgozat Bizottság (a továbbiakban: SZB) látja el.

A tanév során a diplomamunkával kapcsolatos adminisztrációs feladatokra az Intézet formanyomtatványokat készített. Az MA-1-tól MA-9-ig jelölt formanyomtatványok letölthetők» az Intézet honlapjáról. A formanyomtatványokat kitöltés után hallgatói fogadóidőben az intézeti Titkárságon kell leadni az aktuális határidők betartásával. Kérjük, hogy egy-egy formanyomtatványt két példányban nyomtasson ki és mindkettőt ugyanúgy töltse ki. Az átvételkor az Intézet az egyik beérkezett nyomtatványt érkeztető-bélyegzővel átveszi, a másik példányon az átvevő aláírásával igazolja az átvételt, és a hallgatónak visszaadja azt. (Ha nem igényli az átvételt igazoló példányt, akkor elég egy példányban kinyomtatnia és kitölteni a papírokat.)

Amennyiben a hallgató az aktuális határidőt nem tartja be, különeljárás keretében az adott formanyomtatványt - az indoklást is tartalmazó kérelemmel együtt - meghatározott ideig késedelmesen benyújthatja az intézeti Titkárságra. A kérelmet a SZB bírálja el.

A hallgatók szakdolgozattal kapcsolatos feladatai:

1. SZAKSZEMINÁRIUM-VÁLASZTÁS

A hallgató a mesterképzés második évfolyam első és második félévében szakszemináriumon vesz részt (és a Neptunban is feljelentkezik a Szakszeminárium I., illetve a Szakszeminárium II. tárgyakra), amelynek keretében a szakszeminárium-vezető irányításával a tanév végére, 2019. május 2-ig, vagy a szakszemináriumokat az őszi félévben teljesítő hallgató 2018. november 26., 12.00 óráig leadja szakdolgozatát.

Az első félévben két részből áll a szakszemináriumi részvétel: egyrészt az első félévben előadásokra kerül sor (az évfolyam minden szakszemináriumi hallgatójának egyszerre), amelyeken a részvétel kötelező. Az előadások 2018. szeptemberben kerülnek megrendezésre. Másrészt a hallgatók megkezdik a munkát saját szakszeminárium-vezetőjük irányításával is.

A szakszemináriumra jelentkezés a NEPTUN-rendszerben történik. A NEPTUN-ban a hallgató csak a "Szakszeminárium" című kurzusra jelentkezik, a konkrét szakszeminárium kiválasztása nélkül.

A konkrét választás az Intézet web oldalán, elektronikusan történik. Az Intézet 2018. május 23-án megjeleníti a választható szakszemináriumok listáját » a honlapján. Egy hallgató a sorrend meghatározásával három helyre jelentkezhet (ha az első helyen megjelölt szakszemináriumra a hallgató bekerül, a második és a harmadik helyről automatikusan törlődik stb.). A hallgatók a szakszeminárium-vezetőkkel 2018. május 23. és június 1. között személyesen is egyeztethetnek. Az elektronikus jelentkezést legkésőbb június 1. 24.00 óráig kell elektronikusan elvégezni a www.diplomacia.hu oldalakon.

A szakszeminárium-vezetők saját hatáskörükben döntik el, hogy a hozzájuk jelentkezők közül kiket választanak ki. A szakszemináriumok hallgatói létszáma korlátozott (szakszeminárium-vezetőnként egy adott évfolyamról max. 6 fő). A jelentkezések és a szakszeminárium-vezetők döntése alapján a végleges szakszeminárium-beosztás 2018. június 8-tól tekinthető meg az Intézet honlapján.

Határidők:

 • szakszemináriumok megjelenése a weben: 2018. május 23.;
 • egyeztetés a szakszeminárium-vezetőkkel 2018. május 23. és június 1. között; között
 • szakszemináriumra jelentkezés az elektronikus nyomtatvány kitöltésével; legkésőbb 2018. június 1. 24.00 óráig;
 • a végleges beosztás közzététele az intézeti honlapon 2018. június 8.;
 • azok, akik nem jutnak be egyik általuk megjelölt helyre sem, a maradék szakszemináriumi helyek közül 2018. június 8-15-között az Intézet honlapján választhatnak;
 • a jelentkezés elmulasztása esetén pótjelentkezés különeljárás keretében: 2018. június 15. 12.00 óráig.

Különeljárás: Ha a hallgató 2018. június 1. 24.00 óráig egyáltalán nem jelentkezett szakszemináriumra, akkor különeljárás során a maradék szakszemináriumi helyek közül választhat 2018. június 15. 12.00 óráig. Ebben az esetben a szakszemináriumra jelentkezés az SZB-hez benyújtott kérelemmel (MA-7) együtt lehetséges. A kérelem elbírálása a szakszeminárium-vezető feladata. A hallgató az eredményről a szakszeminárium-vezetőtől érdeklődhet. A kérelem elutasítása esetén a hallgatónak csak a következő tanév őszi szemeszterében van lehetősége felvenni a szakszemináriumot.

A "Szakszeminárium II."-t a Neptunban szeptemberben (keresztfélévben) azok a hallgatók vehetik fel, akik teljesítették a Szakszeminárium I.-et és abból érvényes jeggyel rendelkeznek. Az Intézet arra kéri a keresztféléves hallgatókat, hogy az Intézet Titkárságán jelezzék a szakszemináriumi munkába való becsatlakozási szándékukat. Szakszemináriumot csak az őszi félévben lehet elkezdeni, vagyis keresztfélévben (tavaszi szemeszter) a Szakszeminárium I. nem vehető fel!

Más tanszék/intézet szakszemináriuma látogatásának igazolásához a hallgatónak le kell töltenie, kinyomtatnia és a befogadó szakszeminárium-vezetőjével aláíratnia, majd az intézeti titkárságon leadnia az MA-9-es nyomtatványt.

Aki önhibájából 2018. június 15. 12.00 óráig nem jelentkezik egyetlen szakszemináriumra sem, csak a következő, 2019/2020-as tanévben veheti fel a szakszemináriumot.

2. A SZAKDOLGOZAT MUNKACÍMÉNEK ÉS TÉMÁJÁNAK LEADÁSA

A hallgató a szakszeminárium-vezetővel egyeztetve meghatározza a dolgozat munkacímét és témáját. A munkacím a dolgozat szűkebb témáját határozza meg, a kész szakdolgozat végleges címe – de nem a témája – természetesen ettől eltérhet. A hallgató feladatai:

 • az Intézet honlapjáról letölthető MA-1-es nyomtatvány kitöltése (cím, téma),
 • a szakszeminárium-vezetővel való ellenjegyeztetése,
 • az intézeti Titkárságon történő leadása 2018. szeptember 26., 12.00 óráig.

A szakdolgozat (diplomamunka) nyelve magyar, vagy ha arra a szakfelelős engedélyt ad - idegen nyelven is elkészíthető. Ebben az esetben a témavezető jóváhagyásával és aláírásával ellátott engedély egy példányát a Intézetvezetőnek az illetékes Kar oktatási ügyekért felelős dékánhelyetteséhez kell eljuttatnia. Az idegen nyelven történő értekezési szándékot a témaválasztásnál kell jelezni az SZB felé. A szakdolgozat leadásakor az idegen nyelvű dolgozatról pontos szakfordítással egy összefoglalót magyar nyelven is be kell adni, ennek terjedelme a dolgozat terjedelmének kb. 10 százaléka, max. 10 oldal lehet. A magyar nyelvű összefoglalót a dolgozatba kell köttetni, annak legvégére. (Összefoglalót tehát csak abban az esetben kell készíteni, ha a hallgató idegen nyelven írja meg a szakdolgozatát.) Az idegen nyelven megírt szakdolgozatra ugyanazok a formai követelmények vonatkoznak, mint a magyar nyelvűre, a külső és a belső címlapot is a választott idegen nyelven kell elkészíteni. A szakdolgozat idegen nyelven történő megírását kérvényező levelet az Intézet központilag juttatja el a Dékáni Hivatalhoz. A kérvényeket az MA-7-es nyomtatványon kérjük az Intézet Titkárságán 2018. szeptember 26. 12.00 óráig leadni.

Különeljárás: amennyiben a hallgató 2018. szeptember 26., 12.00 óráig nem adja le az Intézeti Titkárságon az MA-1-es nyomtatványt, akkor azt 2018. október 3., 12.00 óráig az SZB-hez intézett kérelemmel (MA-7) együtt, a késedelem részletes indoklásával pótolhatja. Az SZB a szakszeminárium-vezető véleménye alapján dönt a késedelem elfogadásáról vagy elutasításáról. A kérelem elutasítása esetén a hallgatónak csak a következő tanév őszi szemeszterében van módja felvenni a szakszemináriumot.

3. TÉMAVÁLTOZTATÁS SZAKSZEMINÁRIUM-VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL

A hallgató a jóváhagyott dolgozatcímet és témát különösen indokolt esetben egy alkalommal megváltoztathatja. Az eljárás menete:

 • a hallgató a szakszeminárium-vezetővel való konzultációt követően dönt az új címről / témáról,
 • a weboldalról letölthető MA-1-es nyomtatványt kitölti,
 • a szakszeminárium-vezetővel ellenjegyezteti és az Intézeti Titkárságon leadja.

A témaváltoztatás határideje 2018. szeptember 26. 12.00 óra.

4. SZAKSZEMINÁRIUM-VÁLTOZTATÁS

A hallgató különösen indokolt esetben egy alkalommal szakszemináriumot változtathat. Az eljárás menete:

 • a hallgató konzultál az elbocsátó és a befogadó szakszeminárium-vezetővel,
 • kitölti az MA-2-es nyomtatványt, amelyet az elbocsátó és a befogadó szakszeminárium-vezetők együttesen ellenjegyeznek,
 • az intézeti Titkárságon a kitöltött formanyomtatványt leadja.

A szakszeminárium-változtatás határideje 2018. szeptember 26. 12.00 óra. Ezt követően szakszeminárium-változtatás nem lehetséges.

5. SZAKDOLGOZAT-ELŐREHALADÁS: ELEKTRONIKUS VÁLTOZATOK FELTÖLTÉSE

A tanév során a hallgatónak a dolgozat megírásának előrehaladtával kétszer fel kell töltenie a dolgozatot az aktuális állapotában:

 • 2018. november 04. - a kidolgozott vázlatot (legalább 2-3 oldal terjedelemben) és a részletes szakirodalom-jegyzéket;
 • 2018. december 09. - az addig elkészült, kidolgozott részeket (minimum 20 oldal); aktuális vázlatot; szakirodalom-jegyzéket; és szakirodalmi ismertetőt (utóbbi minimum 10 szakirodalmi forrást tartalmazzon – 3 könyv és 7 szakcikk/tanulmány – egyenként kb. féloldalas terjedelemben, indokolva, hogy miért fontos a téma szempontjából az adott munka).

Az elektronikus változatok feltöltése »

6. SZAKSZEMINÁRIUMI JEGY, A SZAKSZEMINÁRIUM FÉLÉVEINEK LEZÁRÁSÁT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

A szakszeminárium félév végi jegyét a szakszeminárium-vezető adja a hallgató félév során nyújtott teljesítménye és az előírt követelmények teljesítése alapján. A szakszeminárium-vezető a hallgató félévközi teljesítményéről konzultációs naplót vezet (MA-3), amelyen aláírásával megerősíti, hogy a hallgató megfelelő számú konzultáción vett részt (félévenként legalább négy alkalommal). Emellett a hallgatónak az első szemesztert követő vizsgaidőszak elején le kell adnia egy bő témavázlatot, egy bibliográfiát, a téma kapcsán fellelt irodalmak összegző áttekintését, és a szakdolgozat húsz készre írt oldalát – mindez a Szakszeminárium I. c. tárgy teljesítésének feltétele! Az MA-3-as nyomtatványt a hallgató az őszi félév elején nyomtatja ki az Intézet honlapjáról két példányban, s a két félév során ezeken gyűjti a konzultációkon való részvételt igazoló szakszeminárium-vezetői aláírásokat. (Az egyik példány a hallgatóé, a másik a szakszeminárium-vezetőé.) Az MA-3-as nyomtatvány hallgatói példányát a szakdolgozat beadásakor kell az Intézeti Titkárságon leadni a többi szükséges dokumentummal együtt.

7. A SZAKDOLGOZAT LEADÁSA

A hallgatónak a szakdolgozatot 2019. május 2. 12.00 óráig (vagy a szakszemináriumokat az őszi félévben teljesítő hallgatóknak 2018. november 26., 12.00 óráig) kell leadnia az intézeti Titkárságon.

A szakdolgozat benyújtásához a szakdolgozat egy példányának leadásán kívül az alábbi nyilatkozatok leadása illetve elektronikus feltöltése szükséges:

 1. az elegendő számú konzultáción való részvételt igazoló nyomtatvány (MA-3, nem kell a szakdolgozatba bekötni);
 2. szerzői nyilatkozat (MA-4, bele kell kötni a szakdolgozatba);
 3. a szakszeminárium-vezető által ellenjegyzett beadhatósági nyilatkozat (MA-5, nem kell a szakdolgozatba bekötni);
 4. elektronikus változat feltöltése.

MA-3 nyilatkozat: a szakszeminárium-vezető által ellenjegyzett formanyomtatvány, amellyel a hallgató igazolja, hogy megfelelő számú (egy félév során legalább négy) konzultáción vett részt a két félév során. A szakdolgozatba nem kell beleköttetni, de azzal egyidejűleg, az intézeti Titkárságon kell leadni.

MA-4 nyilatkozat: a hallgató az MA-4 számú formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy a dolgozat saját szellemi terméke. A nyilatkozatot a hallgató a szakdolgozatba belekötteti.

MA-5 nyilatkozat: a szakszeminárium-vezető által ellenjegyzett beadhatósági nyilatkozatot a hallgató az intézeti Titkárságon a szakdolgozat beadásakor leadja (ezt sem kell a dolgozatba beleköttetni).

[elektronikusan] a szakdolgozat elektronikus változatát 2019. április 1-től lehet az Intézet web-oldalaira feltölteni. A feltöltött és véglegesítésre jelölt dolgozatokat az Intézet leellenőrzi. A hallgató az elektronikus felületen nyilatkozik arról, hogy kíván-e záróvizsgát tenni, valamint nyilatkozik a dolgozat elektronikus változatának tárolásáról (utóbbi a Központi Könyvtár részére kitöltendő nyilatkozat).

Az intézeti Titkárság a szakdolgozatot csak a kitöltött, aláírt és ellenjegyzett MA-3, MA-5 nyilatkozatok leadása, illetve az MA-4-es nyilatkozat dolgozatba köttetése; az elektronikus változat feltöltésének elfogadása; valamint a záróvizsgára történő jelentkezésről kitöltött elektronikus nyilatkozat és az elektronikusan kitöltött könyvtári nyilatkozat megléte esetén veszi át!

Azoknak a hallgatóknak is követniük kell a szakdolgozat leadásával kapcsolatos eljárásrendet, akik a korábbi években végeztek, vagy akik más tanszéken/intézetnél/intézménynél írják szakdolgozatukat.

Amennyiben a hallgató késedelem miatt a szakdolgozatot nem tudja leadni 2019. május 2. 12.00 óráig, ugyaneddig az időpontig kérelmet adhat le az SZB felé, amelyben részletesen megindokolja a késedelem okát (MA-7). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy abban az esetben, ha a dolgozat határidőn túli benyújtására a hallgató engedélyt kap, minden plusz napért a mindenkori érvényes különeljárási díjat köteles fizetni! A különeljárási díj befizetése a gyűjtőszámlán történik. (A részletes szabályozásról, a különeljárási díjakról és a késedelmes leadás maximális határidejéről ld. a Hallgatói Követelményrendszer Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatához kapcsolódó III/2.1. Díjtételek c. részt). A Hallgatói Követelményrendszer maximum 7 nap késedelmet engedélyez.

Amennyiben a hallgató sem dolgozatot, sem halasztási kérelmet nem ad be 2019. május 2-ig, a következő beadás időpontja a 2019/2020-as tanév őszi féléve lesz, ami azt jelenti, hogy a hallgató előreláthatólag 2020. februárban tehet záróvizsgát.

8. ERASMUS

Az ERASMUS és más ösztöndíjjal külföldi részképzésen résztvevőkre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

Az első félév során külföldön tartózkodó hallgatók a második félévben a megadott időpontokban pótolják az első félévben elhangzott közös előadásokat. Kérjük azokat a hallgatókat, akik egy hónapnál hosszabb külföldi részképzésben vesznek részt, jelezzék ezt az intézeti Titkárságnak.


LETÖLTHETŐ FORMANYOMTATVÁNYOK

jelemegnevezésebeadási
határidő
különeljárás
határideje
elektronikus szakszemináriumra jelentkezés 2018.06.01. 12.00 óra 2018.06.15. 12.00 óra
MA-1 a szakdolgozat címének és témájának leadása 2018.09.26. 12.00 óra 2018.10.03. 12.00 óra
MA-9 igazolás leadása arról, hogy a
szakdolgozatota hallgató
más tanszéken/intézetben írja
2018.09.26. 12.00 óra 2018.10.03. 12.00 óra
MA-2 szakszeminárium-változtatási kérelem leadása 2018.09.26. 12.00 óra
MA-3 konzultációs lap leadása 2019.05.02. 12.00 óra 2019.05.02. 12.00 óra
MA-4 szerzői nyilatkozat leadása (bele kell köttetni a szakdolgozatba) 2019.05.02. 12.00 óra 2019.05.02. 12.00 óra
MA-5 beadhatósági nyilatkozat leadása 2019.05.02. 12.00 óra 2019.05.02. 12.00 óra
MA-7 különeljárási kérelem leadása mindenkori különeljárás határideje

A formanyomtatványok PDF formátumban » tölthetők le.


HATÁRIDŐK

2018. május 23.a szakszemináriumok megjelenése a weben »
2018. május 23-június 1.egyeztetés a szakszeminárium-vezetőkkel, jelentkezés a szakszemináriumokra
2018. június 1. 12.00 óraa jelentkezések lezárása, aki eddig az időpontig nem jelentkezett, csak különeljárás keretében teheti ezután meg
2018. június 8.aki egyik általa megjelölt szakszemináriumra » sem jutott be, az Intézet honlapján választhat a maradék szakszemináriumok közül
2018. június 14. 12.00 óraa különeljárással történő szakszemináriumi jelentkezések végső határideje, ezután semmilyen jelentkezést nem fogad el az Intézet
2018. szeptember 26. 12.00 óraa szakdolgozat címének és témájának leadása az MA-1 nyomtatványon szakszeminárium-vezetői ellenjegyzéssel, az Intézeti Titkárságon kell leadni
2018. szeptember 26. 12.00 óraidegen nyelven írandó szakdolgozat engedély kérésének határideje (MA-7); a formanyomtatványt a Titkárságon kell leadni
2018. szeptember 26. 12.00 óratémaváltoztatás lehetőségének végső határideje (MA-1)
2018. szeptember 26. 12.00 óraa szakszeminárium-változtatás lehetőségének végső határideje (MA-2); a formanyomtatványt a Titkárságon kell leadni
2018. november 04. 12.00 óraa szakdolgozat-előrehaladás első elektronikus változatának feltöltési határideje
2018. december 09.a szakdolgozat-előrehaladás második elektronikus változatának feltöltési határideje
2019. május 2. 12.00 óraa szakdolgozat egy bekötött példányának leadása, ennek feltételei: a konzultációs napló (MA-3), a szerzői nyilatkozat (MA-4), az ellenjegyzett beadhatósági nyilatkozat (MA-5) és az elektronikus változat feltöltése és elfogadása
2019. május 2. 12.00 óraa halasztási kérelem leadásának legkésőbbi időpontja

© 2019 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255