Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

A Nemzetközi Tanulmányok Alapképzési Szak bemutatása

A képzésért felelős kar: Társadalomtudományi Kar
Szakfelelős oktató: dr. Rostoványi Zsolt, egyetemi tanár

1. Az alapképzési szak megnevezése: nemzetközi tanulmányok (International Relations)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)

 • szakképzettség: nemzetközi kapcsolatok szakértő

 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert

3. Képzési terület: társadalomtudományi

4. Képzési ág: politikatudomány

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami és a non–profit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a nemzetközi kapcsolatok szakértő képes:

 • a nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek birtokában a nemzetközi életben való tájékozódásra;

 • a nemzetközi viszonyokat érintő koncepciók, elméletek, módszerek használatára;

 • az Európai Unió jogi és intézményi felépítésére, az integráció alakulására vonatkozó információk alkalmazására.

Az alapfokozat birtokában a nemzetközi kapcsolatok szakértők alkalmasak:

 • minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények nemzetközi és európai uniós feladatainak ellátására;

 • az Európai Unió közös vagy közösségi politikái ismeretében önkormányzatoknál, gazdasági társaságoknál és a vállalkozói szektorban az európai uniós tagságból származó feladatok ellátására;

 • az EU által meghirdetett pályázatok megírására és projektek menedzselésére.

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, minőség iránti igénnyel, felelősségtudattal.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

 • társadalomtudományi alapismeretek: 40–50 kredit
  multidiszciplináris társadalomtudományi modul (politológia, szociológia, történelem), jogi és közgazdaságtani ismeretek;

 • készségfejlesztő, módszertani modul: 20–30 kredit
  kommunikáció, idegennyelv, informatika, statisztika;

 • szakmai törzsanyag: 85–105 kredit
  nemzetközi kapcsolatok modul (nemzetközi gazdasági, nemzetközi jogi, politikai, gazdaságföldrajzi ismeretek, nemzetközi viszonyok rendszere, diplomáciatörténet, regionális és civilizációs tanulmányok); európai integrációs modul (az európai integráció története, elmélete, európai uniós jogi ismeretek, az EU intézményrendszere, döntéshozatali eljárásai, az EU politikái, nemzetállamok és az EU); differenciált, specializált EU szakmai ismeretek.

9. Szakmai gyakorlat: az oklevél megszerzésének feltétele négy hét szakmai gyakorlat elvégzése.

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési terület megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsgája, a másik általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

© 2018 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255