Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

A Nemzetközi Tanulmányok Mesterképzési Szak bemutatása

A képzésért felelős kar: Társadalomtudományi Kar
Szakfelelős oktató: dr. Rostoványi Zsolt, egyetemi tanár

1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi tanulmányok

2. A mesterképzési szakon szerezhetô végzettség megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemzô (zárójelben megjelölve a szakirányt)
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in International Relations
 • választható szakirányok: diplomáciai, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, regionális és civilizációs tanulmányok, Európa-tanulmányok.

3. Képzési idô: 4 félév

4. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendô kreditek száma: 120 kredit

5. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkezô szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégzô hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti ôket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi ôket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, elôrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlôdési tendenciáit és megfelelô diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai– jellegű ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történô folytatására.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • nemzetközi kapcsolatok elméleteit,
 • globális gazdasági folyamatokat és elméleti reflexióját,
 • nemzetközi kapcsolatok történeti, jogi, politikai vonatkozásait,
 • az Európai Unió politikáit, illetve jogi, intézményi, gazdasági rendszerét,
 • magyar külpolitika történetét, jelenét,
 • nemzetközi rendszer és a civilizációk viszonyát taglaló elméleteket,
 • regionális és civilizációs tanulmányokat,
 • a nemzetközi elemzések problémamegoldó technikáit,
 • szakmai-etikai normákat.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a nemzetközi tanulmányok szakterületein önálló elemzô munka elvégzésére,
 • a nemzetközi, illetve európai integrációs folyamatok megértésére, elôrejelzésére és formálására,
 • nemzetközi gazdasági, politikai, jogi szakterületeken döntések elôkészítésére és döntések meghozatalára,
 • szakmai-tudományos vitákban való részvételre,
 • integrált ismeretek széleskörű alkalmazására a társadalomtudományok és a külügyi elemzés területén,
 • nemzetközi kapcsolatok építésére,
 • szakterületükön tárgyalások lefolytatására idegen nyelven,
 • diplomataként, nemzetközi szakértôként, kutatóként, újságíróként, illetve az államigazgatás és a multinacionális vállalatok alkalmazottjaiként feladatok ellátására.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok, készségek:

 • lényeglátás és kreativitás,
 • önálló szakmai vélemény kialakításának képessége,
 • problémacentrikus szemléletmód, problémamegoldó képesség,
 • felelôsségteljes magatartás a nemzetközi elemzések során szerzett tudás és információk kezelését illetôen,
 • szakmai továbbképzés, önművelés iránti nyitottság,
 • toleráns magatartásforma: más vélemények tiszteletben tartása,
 • kritikai magatartásforma a vizsgált jelenségek és a megismert elméleti paradigmák vonatkozásában,
 • kooperatív magatartás: alkalmasság csoportmunkára,
 • módszertani tudatosság.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bôvítô, mesterfokozathoz szükséges ismeretkörök: 7–15 kredit
Összehasonlító államjog, európai civilizáció történeti, kulturális aspektusai.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezô ismeretkörei: 60–75 kredit
Nemzetközi politikaelmélet, külpolitikai döntéshozatal, nemzetközi kapcsolatok jogi, történeti, gazdasági aspektusai, magyar külpolitika története, differenciált ismeretek.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezôen választható ismeretkörei: 30–35 kredit
Diplomáciai, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, regionális és civilizációs tanulmányok, Európa-tanulmányok.

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú és egy középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább az egyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományi képzési területnek megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai, gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi, idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi, közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

© 2018 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255