Neptun kód Jelszó
Közraktár utca 4-6. C503. Telefon: 482-7241 Fax: 482-7255 Kezdőoldal Corvinus Egyetem Kapcsolat IN ENGLISH

A Nemzetközi Tanulmányok Mesterképzési Szak bemutatása

A képzésért felelős kar: Társadalomtudományi Kar
Szakfelelős oktató: dr. Rostoványi Zsolt, egyetemi tanár

1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi tanulmányok

2. A mesterképzési szakon szerezhetô végzettség megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemzô (zárójelben megjelölve a szakirányt)
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in International Relations
 • választható szakirányok: diplomáciai, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, regionális és civilizációs tanulmányok, Európa-tanulmányok.

3. Képzési idô: 4 félév

4. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendô kreditek száma: 120 kredit

5. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkezô szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégzô hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti ôket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi ôket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, elôrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlôdési tendenciáit és megfelelô diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai– jellegű ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történô folytatására.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • nemzetközi kapcsolatok elméleteit,
 • globális gazdasági folyamatokat és elméleti reflexióját,
 • nemzetközi kapcsolatok történeti, jogi, politikai vonatkozásait,
 • az Európai Unió politikáit, illetve jogi, intézményi, gazdasági rendszerét,
 • magyar külpolitika történetét, jelenét,
 • nemzetközi rendszer és a civilizációk viszonyát taglaló elméleteket,
 • regionális és civilizációs tanulmányokat,
 • a nemzetközi elemzések problémamegoldó technikáit,
 • szakmai-etikai normákat.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a nemzetközi tanulmányok szakterületein önálló elemzô munka elvégzésére,
 • a nemzetközi, illetve európai integrációs folyamatok megértésére, elôrejelzésére és formálására,
 • nemzetközi gazdasági, politikai, jogi szakterületeken döntések elôkészítésére és döntések meghozatalára,
 • szakmai-tudományos vitákban való részvételre,
 • integrált ismeretek széleskörű alkalmazására a társadalomtudományok és a külügyi elemzés területén,
 • nemzetközi kapcsolatok építésére,
 • szakterületükön tárgyalások lefolytatására idegen nyelven,
 • diplomataként, nemzetközi szakértôként, kutatóként, újságíróként, illetve az államigazgatás és a multinacionális vállalatok alkalmazottjaiként feladatok ellátására.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok, készségek:

 • lényeglátás és kreativitás,
 • önálló szakmai vélemény kialakításának képessége,
 • problémacentrikus szemléletmód, problémamegoldó képesség,
 • felelôsségteljes magatartás a nemzetközi elemzések során szerzett tudás és információk kezelését illetôen,
 • szakmai továbbképzés, önművelés iránti nyitottság,
 • toleráns magatartásforma: más vélemények tiszteletben tartása,
 • kritikai magatartásforma a vizsgált jelenségek és a megismert elméleti paradigmák vonatkozásában,
 • kooperatív magatartás: alkalmasság csoportmunkára,
 • módszertani tudatosság.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bôvítô, mesterfokozathoz szükséges ismeretkörök: 7–15 kredit
Összehasonlító államjog, európai civilizáció történeti, kulturális aspektusai.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezô ismeretkörei: 60–75 kredit
Nemzetközi politikaelmélet, külpolitikai döntéshozatal, nemzetközi kapcsolatok jogi, történeti, gazdasági aspektusai, magyar külpolitika története, differenciált ismeretek.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezôen választható ismeretkörei: 30–35 kredit
Diplomáciai, nemzetközi gazdasági kapcsolatok, regionális és civilizációs tanulmányok, Európa-tanulmányok.

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A nemzetközi tanulmányok mesterszakon a mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga és további két idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.

© 2017 Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet
1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. V. em. 503. Telefon: (1) 482-7241 Fax: (1) 482-7255